Όροι Χρήσης

Η παρούσα Ηλεκτρονική Αγορά Προϊόντων παρέχει τη δυνατότητα διάθεσης μέσω του Διαδικτύου των προϊόντων της επιχείρησης. Πριν πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο του ιστοτόπου αυτού και  συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση της Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων.Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η χρήση και η περιήγηση σας στον ιστότοπο αυτό συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Ο διαχειριστής της παρούσας Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτής, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα συναλλακτικά ήθη.

Αποποίηση - Περιορισμός Ευθύνης

Ο διαχειριστής της παρούσας Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελία του να επικοινωνήστε με τον διαχειριστή στα ανωτέρω αναγραφόμενα στοιχεία  ή και απευθείας με τον αντίστοιχο Παραγωγό ή Προμηθευτή.

Ο δημιουργός και διαχειριστής της παρούσας Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων δεν δεσμεύεται για την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες της, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που περιέχονται σε αυτές όσο και των προσφερόμενων μέσω αυτής προϊόντων και υπηρεσιών, για τα οποία ευθύνεται αποκλειστικά η κάθε επιχείρηση, παραγωγός ή προμηθευτής, που συμμετέχει στην Ηλεκτρονική Αγορά Προϊόντων, σύμφωνα και με τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η κάθε επιχείρηση με το οικείο Επιμελητήριο και την μεταφορική εταιρεία (courier).

Ο δημιουργός και διαχειριστής της παρούσας Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων , δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/αγοραστών για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει κατά ή από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους, ούτε εγγυάται για την ασφαλή, προσήκουσα και ακριβόχρονη παράδοση των πωλουμένων μέσω της αγοράς προϊόντων και εμπορευμάτων ή/και την τήρηση από τους πωλητές των όποιων υποχρεώσεων αναλαμβάνουν έναντι των χρηστών και απορρέουν είτε συμβατικά ή και εκ του νόμου, από οποιονδήποτε λόγο και αιτία και εάν προκύψουν. 

Ορισμένες κατηγορίες εμπορευμάτων ή προϊόντων δεν επιτρέπεται να διακινούνται σύμφωνα με τους όρους Σύμβασης της μεταφορικής εταιρείας (courier) και την ισχύουσα νομοθεσία και για το λόγο αυτό απαγορεύεται η προσφορά αυτών μέσω της Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων.

Ουδεμία εγγύηση παρέχεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Η Ηλεκτρονική Αγορά Προϊόντων καθιστά διαθέσιμο το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου «όπως τα έχει δημιουργήσει, καταχωρήσει και διατηρήσει ο κάθε προμηθευτής τους».

Ο δημιουργός και διαχειριστής της παρούσας Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους, σε οποιονδήποτε λόγο και αιτία και εάν οφείλεται, ακόμα και εάν έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου της Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων, των ιστοσελίδων του, συμπεριλαμβανομένων σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, με εξαίρεση τυχόν δικαιωμάτων επί του περιεχομένου που με δική τους ευθύνη καταχωρούν οι παραγωγοί και προμηθευτές, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του , ως δημιουργού και διαχειριστή της Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με το περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων και τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του δημιουργού και διαχειριστή Knowledge Broadband Services Α.Ε ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αναφέρονται και διακρίνουν την παρούσα Ηλεκτρονική Αγορά Προϊόντων ή/και τρίτα μέρη που έχουν εγγραφεί και συμμετέχουν σε αυτή καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του δημιουργού και διαχειριστή της Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων ή/και των τρίτων αυτών μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στον ιστότοπο της Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους σε οποιονδήποτε τρίτο.

Ευθύνη Χρήστη

Οι συμμετέχοντες και οι χρήστες του ιστοτόπου της Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα για αποστολή, ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Ασφάλεια

Ο δημιουργός και διαχειριστής της παρούσας Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια των ηλεκτρονικών καταστημάτων της παρούσας αγοράς επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Χρήστη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: το Όνομα Χρήστη (Username) και ο Κωδικός Χρήστη (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία και σας δίνουν την δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών.Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Κωδικό Χρήστη (Password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς ο δημιουργός και διαχειριστής της Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το Password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης, στοιχεία από το όνομα σας, την πόλη σας κλπ).Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται πλήρως και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (ονοματεπώνυμο, στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση email κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα των προμηθευτών που συμμετέχουν στην παρούσα Ηλεκτρονική Αγορά Προϊόντων λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην παρούσα Ηλεκτρονική Αγορά Προϊόντων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον ιστότοπο αυτό ή τις εγγεγραμμένες και συμμετέχουσες σε αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Η εγγραφή σας και κάθε καταχώρηση των κωδικών σας στην Ηλεκτρονική Αγορά Προϊόντων αποτελεί σαφή και εκ μέρους σας δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 όπως ισχύει και των Αποφάσεων και Οδηγιών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως προς την χρήση, επεξεργασία, και καταχώρηση των στοιχείων που καταχωρείτε για τις ανάγκες διεκπεραίωσης των συναλλαγών μέσω της Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας σας σχετικά με την Ηλεκτρονική Αγορά Προϊόντων. Η καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τον διαχειριστή της Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων, ως υπεύθυνο για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων, γίνεται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων. Τα στοιχεία των χρηστών που ζητούνται είναι μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για να ταυτοποιηθούν. Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών δεν θα μεταβιβαστούν, πουληθούν ή ενοικιαστούν σε τρίτους. Ο κάθε χρήστης με την εγγραφή του παρέχει τη συγκατάθεσή του προκειμένου να ενημερώνεται στο e-mail που θα δηλώσει, σχετικά με τυχόν νέα, μελλοντικά γεγονότα/ εκδηλώσεις (events) κ.λπ. του διαχειριστή της Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων ή του προμηθευτή με τον οποίον συναλλάχθηκε μέσω της Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων, ο δε διαχειριστής της Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων θα δικαιούται να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του για τον εν λόγω σκοπό. Κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση να ζητήσει εγγράφως από τον διαχειριστή της Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων την επιβεβαίωση, τη διαγραφή ή τροποποίηση των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο επικοινωνώντας με οποιονδήποτε τρόπο με τον διαχειριστή σε ένα από τα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας:

(α) φόρμα επικοινωνίας: http://tsirosa.gr/index.php?route=information/contact

(β) ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 50, Τ. Κ. 27052 ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ,

(γ) Τηλέφωνο: +30 26230 71147,

(δ) e-mail: tsirosan@otenet.gr

Όροι Αγορών

Η παρούσα Ηλεκτρονική Αγορά Προϊόντων αποτελεί το μέσο που διευκολύνει τη σύναψη αυτοτελών συμβάσεων πώλησης μεταξύ των Παραγωγών ή Προμηθευτών που έχουν εγγραφεί και συμμετέχουν σε αυτή ως πωλητών και των Χρηστών που εγγράφονται και διενεργούν μέσω αυτής τις αγορές τους ως αγοραστών. Ως εκ τούτου, οι όροι πώλησης των εμπορευμάτων και προϊόντων που προσφέρονται μέσω της Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων διαμορφώνονται και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση των εκάστοτε πωλητών έναντι των χρηστών - αγοραστών με τους οποίους συμβάλλονται. \Οι χρήστες - αγοραστές έχουν έναντι του κάθε πωλητή (Παραγωγού ή Προμηθευτή) όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν, ενδεικτικά αναφερομένων, στην ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα, στην προστασία των καταναλωτών (Ν.2251/1994 ως ισχύει και σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις) κ.λπ.